Python
a = int(input())
b = int(input())
chan = 0
le = 0

for i in range (a, b + 1):
  if i % 2 != 0:
    le += 1
  else:
    chan += 1
print("Có ", chan, "Số chẵn và", le, "Số lẻ")

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *